9.jpg

DŽIAUGIAMĖS 2017-2018 M.M. ABITURIENTŲ PASIEKIMAIS IR SVEIKINAME GIMNAZISTUS, IŠLAIKIUSIUS VBE AUKŠČIAUSIAIS ĮVERTINIMAIS

VBE AUKŠČIAUSI ĮVERTINIMAI - ŠIMTUKAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS:
Austėja Lieponytė
Simonas Sušinskas
UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ):
Augustė Balčiūnaitė
Karolis Gineitis
Deividas Kairys
Augustė Kručaitė
Gabija Kuzmaitė
Raminta Prunskaitė
Dovydas Puluikis
Jonas Ritchi
Julija Zaksaitė
BIOLOGIJOS:

Austėja Lieponytė
Karolis Ličkūnas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ:
Jokūbas Butkus
Dovydas Puluikis
ISTORIJOS:

Benediktas Petrauskas
CHEMIJOS:

Austėja Lieponytė


ĮVERTINIMAI NUO 99 IKI 90
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS:
Akvilė Drabužinskytė (97), Radvilė Zaukevičiūtė, Adelė Jankevičiūtė, Mantas Kriukas, Augustė Kručaitė, Danielius Kuoja
MATEMATIKOS:
Jokūbas Butkus (96), Austėja Lieponytė (96), Deividas Kairys, Mantas Katliorius 
UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ):
Martynas Gasparaitis (99), Jokūbas Butkus (98), Gediminas Gutauskas (98), Karolis Ličkūnas (98), Emilija Dirsytė (97), Austėja Lieponytė (97), Tomas Steponius (96), Ieva Sabaliauskaitė (95), Augustas Venslovas (95), Meda Griciūnaitė, Mantas Katliorius, Benediktas Petrauskas, Ugnė Kulbytė, Mantas Požela, Egidijus Žukas,  Akvilė Drabužinskytė, Edgaras Kiela, Samanta Lenčickaitė, Daugirdas Šulskis, Matas Štuopinis, Laurynas Urbanas
BIOLOGIJOS:
Simonas Sušinskas (95), Adelė Jankevičiūtė, Akvilė Drabužinskytė, Augustė Kručaitė
FIZIKOS:
Karolis Gineitis (97)
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ:
Augustė Balčiūnaitė (98), Mantas Požela (98), Jonas Ritchi, Augustas Venclovas, Rokas Kišonas
ISTORIJOS:
Gediminas Gutauskas (96)
CHEMIJOS:
Karolis Gineitis (96), Karolis Ličkūnas, Mantas Kriukas

 

Svarbi informacija

  • » 2018 m. sausio 1 d. Kazimiero Paltaroko gimnazija tapo nevalstybine (privačia) ugdymo įstaiga, kurios steigėjas – Panevėžio vyskupijos kurija.
  • » Gimnazija teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą (1-8, I-IV gimn. kl.) Mokymas grindžiamas krikščioniškomis vertybėmis, religinis auklėjimas – svarbi pedagoginio proceso dalis.
  • » Naujas gimnazijos statusas atveria platesnes ugdymo galimybes, leidžia sukurti geresnes mokymosi sąlygas: sukomplektuoti mažesnes klases, įkurti integralios dienos grupę pradinukams, užsienio kalbos mokymą pradėti nuo pirmos klasės, ugdyti bendruomeniškumą, pagarbą ir toleranciją, užtikrinti mokinių saugumą, suburti katalikiškas šeimas.
  • » Mokestis už mokymąsi gimnazijoje – 8 eurai per mėnesį- įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d.
  • » Surinkti pinigai bus naudojami mokinių skatinimui, kultūrinės ir pažintinės veiklos organizavimui, naujų mokymo erdvių kūrimui, mokymo priemonėms ir įrangai įsigyti.

 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ

Dėl mokinių priėmimo į 5 klases ir į 2-4, 6-8, ir I-III gimnazijos klases žiūrėti skyriuje Priėmimo tvarka

Dėl UNIFORMŲ 

Rugpjūčio 22 d. (trečiadienį) 9.00 - 13.00 val. firmos „Majoris ir partneriai" atstovai atveš pagamintas uniformas. Atsiimant reikės sumokėti likusią pinigų dalį.

Atsiėmimo tvarka:
  • 9.00 -   9.30  -  1a klasė( būsimieji pirmokai)
  • 9.30  -  10.00 - 1b klasė (būsimieji pirmokai)
  • 10.00  - 10.30  - 1c klasė (būsimieji pirmokai)
  • 10.30-   13.00  visų  klasių mokiniai

 

Dėmėsio! Šiltuoju metų laiku vietoj megztinio ar švarko mokiniai gali dėvėti dviejų spalvų polo marškinėlius: baltą ir bordo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Polo marškinėlių galima nusipirkti UAB „Manovita“ parduotuvėje Klaipėdos g. 36, Panevėžyje, tel. (8 45) 463596, mob. Tel. 8 648 39991. Darbo laikas: Pirmadienis – penktadienis 10:00 – 18:00 val.

KVIEČIA „UNIFORMŲ TURGELIS"

Kviečiame tėvelius į „Uniformų turgelį", norinčius parduoti arba dovanoti dėvėtas mokyklines uniformas. Jas reikia atnešti į gimnaziją nurodant uniformos (sarafano, megztinio, švarko) kainą ir telefono numerį. Uniformos turi būti švarios. Kreiptis į budėtoją (1 aukštas). Dėvėtų uniformų pardavimas, pirkimas, dovanojimas vyks visą vasarą.

 

 

Didis kunigas-didžioji mūsų vertybė-vyskupas Kazimieras Paltarokas

1957 m. gruodžio 9 d.pasišaukęs kunigus tarė: „Aš važiuosiu namo. Jūs čia liekate du ar trys. Laikykitės vyriškai". Šie žodžiai nusako ganytojo visos asmenybės bei nueito gyvenimo kelio prasmę. Paskutiniaisiais savo gyvenimo metais vyskupas iškilo kaip retos išminties ir drąsos kovotojas už Dievą, už tikėjimą, už šventas Katalikų bažnyčios, tautos ir Tėvynės teises.

Rusijos okupacijos metai

Gimęs 1875 m. spalio 22 d., Lietuvai esant carinės Rusijos priespaudos metais, Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus mirties metais, tik ketvirtadalis jo gyvenimo prabėgo laisvos Lietuvos metais. Augo ir brendo carinės okupacijos metais. Pradžios mokyklą baigė Joniškėlyje, netoli savo gimtojo Gailionių kaimo, netoli Linkuvos. Vėliau lankė Mintaujos gimnaziją. Į kunigus ruošėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Neeilinių gabumų jaunuolis teologijos studijas 1898-1902 m. tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje. Ją baigė su pagyrimu teologijos magistro laipsniu, parašęs disertaciją „De origine animae humanae“.

1902 m. kovo 22 d. buvo įšventintas kunigu. Po studijų buvo paskirtas trijų Liepojos aukštesniųjų mokyklų kapelionu ir drauge to miesto parapijos vikaru. Pedagoginiame darbe greitai išryškėjo neeilinis pedagogo talentas. Jis tarsi magnetas traukė jaunimą. Gerai pažinęs darbininkų padėtį, kapelionas švietė tikinčiuosius socialinio pobūdžio pamokslais. Vėliau iš šių pamokslų gimė „Sakyklai vadovas“- trijų tomų vadovas Katalikų bažnyčiai, išdėstytas aiškia, visiems lengvai suprantamų pamokslų forma. 1914 m. išleistas platus 300 puslapių veikalas „Socialinis klausimas.“ Tai buvo vadovėlis kunigų seminarijoms.

Tuo pačiu metu Kazimieras Paltarokas buvo daugialypės lietuvių kultūrinės veiklos skatintojas. Jis rėmė ir pats platino lietuvišką spaudą, prisidėjo prie lietuviškos mokyklos kūrimo, teatro bei dainų vakarų organizavimo. Moksleivius ragino mokytis lietuvių kalbos. Iki tol nebuvo tikybos vadovėlių lietuviškai. Kazimieras Paltarokas ėmė ir juos rengti.

1906 m. išvyko iš Liepojos į nedidelę parapiją Lietuvos kaime - Surviliškyje. Parapijos klebonas jau buvo senas, todėl jaunam Kazimierui Paltarokui teko tvarkyti parapiją ir rūpintis pastoracija. Ypač aktyviai įsijungė į blaivybės sąjūdį. Tuo metu išleido trys brošiūras: „Girtuoklystė - nesveikata“, „Girtuoklystė - neturto motina“, „Girtuoklystė- nedorybių versmė“. Surviliškyje baigė tvarkyti ir 1911 m. išleido „Sakyklai vadovas“ trečią tomą.

Sveikatai sustiprėjus, 1911 m. buvo paskirtas Žemaičių kunigų seminarijos lotynų kalbos, teologinės įvado ir sociologijos dėstytoju. 1914 m. paskirtas seminarijos vicerektoriumi. Pagal nusistovėjusią tvarką, vicerektorius tvarkė visus klierikų auklėjimo bei seminarijos administravimo reikalus. Šiuo laikotarpiu Kazimieras Paltarokas veiklus „Motinėlės“ draugijos narys, šelpė katalikišką jaunimą, einantį mokslus, „Saulės“ draugijos kasininkas, Šv. Kazimiero draugijos narys ir Žemaičių vyskupijos kunigų šelpimo draugijos kasininkas. Pirmojo pasaulinio karo metais seminarija iš Kauno perkelta į Vašuokėnų dvarą Troškūnų parapijoje, kur ji veikė 1914-1915 mokslo metais. Iš ten seminariją rusų valdžia išgabeno į Smolenską. Vienerius metus ten dirbo seminarijos rektoriumi, globojo karo nublokštą klierikų būrį. 1916m. per Švediją ir Vokietiją grįžo į Lietuvą. Kaune rado seminarijos rūmus, užimtus vokiečių kariuomenės. Dėstė tikybą katalikiškoje „Saulės“ gimnazijoje, ruošė tikybos vadovėlius mokykloms. 1917m. atnaujino iš vokiečių atgautus seminarijos rūmus ir tų pačių metų rudenį pradėjo seminarija veikti iš naujo. Tapo seminarijos vicerektoriumi, profesoriumi. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame darbe. 1917 m. jis buvo išrinktas į Vilniaus lietuvių konferenciją, vykusią tų metų rugsėjo 18-22 dienomis. Ši konferencija išrinko Lietuvos Tarybą iš 20 asmenų, kuri 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą.

Nepriklausomybės metai

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę visose gyvenimo srityse nestigo darbo. K. Paltarokas 1918 m. pakeliamas Žemaičių kapitulos kanauninku, 1919 m. paskirtas vyskupijos socialinės akcijos sekretoriumi, 1922 m. bažnytinių turtų valdymo tarybos nariu. Tais pačiais metais įsikūrus Lietuvos universitetui Kaune, teologijos- filosofijos fakulteto taryba išrinko jį ekstraordinatoriumi pastoralinės teologijos profesoriumi ir katedros vedėju. Profesoriaus pareigos 1922-1926 m. buvo pagrindinis kun. Kazimiero Paltaroko darbas. Su didžiule pagarba ir meile jį mini buvusieji jo auklėtiniai. 1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI vietoj trijų anksčiau buvusių ir kitoms provincijoms priklausiusių diecezijų įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją su 5 vyskupijomis. Tų pačių metų balandžio 5 d. vienos iš tų vyskupijų - Panevėžio valdytoju paskirtas Kauno kunigų seminarijos vicerektorius, Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkas Kazimieras Paltarokas. Gegužės 2 d. Kauno arkikatedroje arkivyskupo P. Karevičiaus buvo konsekruotas vyskupu. Gegužės 30 d. įvyko vyskupo ingresas Panevėžio Šv. Stanislovo koplyčioje. Jo pirmosios šv. Mišios laikytos ant pradėtos statyti Šv. Stanislovo bažnyčios koplyčios laiptų.

Panevėžio vyskupas

Tuomet Panevėžio vyskupijai priklausė 378 tūkst. tikinčiųjų su 10 dekanatų, 69 parapijomis, 4 rektoratais, 41 filija, 79 koplyčiomis ir 171 kunigas. Gabaus organizatoriaus ir sumanaus vadovo talentas greitai davė puikių darbo rezultatų. Vyskupas greitai sugebėjo suburti gerus padėjėjus. Prof. Stasys Šalkauskis pastebėjo: „Visų pirma jis nepriklausė prie tų vadų, kurie mėgsta apsistatyti nereikšmingais žmonėmis ir kvėpuotų jų pataikavimų ir smilkinimų nuotaikoje. Jie sunkiai pakenčia savo artimoje aplinkoje dvasios nykštukus ir intrūzus, nes vertina originalias asmenybes ir nesibijo nublukti, kaipo vadas, jų draugystėje. Ne tokių asmenybių konkurencija, bet jų stoka verčia jį sielotis.“

Vyskupas buvo demokratiškas, visiems prieinamas, mėgo gyvus santykius su visuomene. Jis turėjo gerą pajautimą, ko pirmiausia reikia pasiekti ir kaip pasiekti užsibrėžtą tikslą. Jo talkininkė buvo sukaupta patirtis pastoraciniame, pedagoginiame bei visuomeniniame darbe. Sau ir vyskupijai pasirinko kuklų vieno aukšto namą vyskupijos centre Panevėžyje. Ant nedidelio sklypo prie namo išaugo gražus sodas.

Pirmasis jo rūpestis buvo katedra. Po trejų metų ji jau stovėjo anksčiau pradėtos ir nebaigtos statyti parapinės Šv. Stanislovo bažnyčios vietoje. Pradėtoji bažnyčia buvo nugriauta. Graži, didinga dedikuota Kristui Karaliui ji buvo prelato Maironio pašventinta 1930 metų kovo 4 dieną, Vytauto Didžiojo metais. Pirmą kartą įnešant Šv. Sakramentą, suskambo Kristaus Karaliaus himnas, Maironio parašytas Katedros iškilmėms. Himno autorius  kompozitorius T. Brazys buvo šventės svečias. Katedros architektai- R. Steikūnas ir inžinierius A. Gordevičius. 55 metrų aukščio gelžbetonio bokšto - varpinės statytojas- inžinierius P. Morkūnas, 1940 m. popiežiaus Pijaus XI apdovanotas Šv. Grigaliaus ordinu. Arkivyskupo metropolitas Juozapas Skvireckas konsekravo Katedrą šventaisiais 1933 metais. 1939 m. katedra baigta skoningai dekoruoti.

Ateinančius į Katedrą pasitinka iš aukštai žiūrinčios 3 metrų aukščio cementinės Panevėžio vyskupijos įsteigėjų - Šv. Tėvo Pijaus XI, arkivyskupo Palaimintojo Jurgio Matulaičio statulos. Kiekvieną dieną prabyla 4 varpai, 1931 m. pašventinti, nulieti Apoldos mieste Vokietijoje. Didžiausias varpas, skirtas Kristaus Karaliaus garbei sveria 1628 kilogramus. Kiti varpai pavadinti Šv. Stanislovo, Šv. Mergelės Marijos, o lengviausias Šv. Kazimiero vardu. Didysis altorius vyskupo Kazimiero Paltaroko dovana Katedrai. Kristaus skulptūra - Juozo Zikaro darbas. Vyskupo bareljefas taip pat šio žymaus kraštiečio darbas. Kilimo eskizas prie altoriaus taip pat J. Zikaro sukurtas. Virš altoriaus ant lubų- paveikslas „Stebuklas prie Polocko (autorius dailininkas J. Mackevičius. Jo pagalbininkai- dailininkai D. Tarabildienė ir V. Palaima). Jų rankomis tapyta ir Siksto Madonos kopija, Šv. Kazimiero paveikslas. Prie didžio altoriaus, sienoje - Panevėžio vyskupijos 10 dekanatų bažnyčių vaizdas, simbolizuojantis Katedrą -visų vyskupijos bažnyčių motiną. Prie pat gyvenamo namo (Sodų g.3) vyskupo sode atsistojo namai su patalpomis centrinėms Katalikų veikimo centro įstaigoms bei sale teatrui ir susirinkimams. Čia buvo ir „Panevėžio balso“- diecezijos laikraščio (1935-1940 m.) redakcija. Prie kurijos įrengė centrinę vyskupijos biblioteką. Tai turėjo būti pavyzdžiu klebonijoms, kaip jos turi tvarkytis Dievo kultui ir katalikiškai veiklai. Savo vyskupavimo metais, be katedros, pastatė 15 bažnyčių, 14 koplyčių, 11 altarijų.

Didelis vyskupo rūpestis buvo kunigų parengimas. Jų buvo maža. Kauno kunigų seminarija negalėjo patenkinti kunigų rengimo poreikio. Tuo pat metu jau buvo pradėtos netoli katedros Mažosios kunigų seminarijos rūmų ( dabar Kazimiero Paltaroko gimnazija) statyba. Vyskupo artimoje aplinkoje turėjo būti paruošti kandidatai tolesnėms filosofijos ir teologijos studijoms. Vyskupas nuolat rūpinosi materialine savo kunigų padėtimi.

Vyskupo palikimas

Gyvas vyskupas Kazimieras atsistoja prieš mus ganytojiškais laiškais, kurių per 50 išleido po keletą per metus. Jie aktualūs ir šiandien savo gyva kalba, lengvu stiliumi. Laiškuose vyskupas kreipiasi pirmuoju vienaskaitos asmeniu pamokydamas, įspėdamas, pabardamas, padrąsindamas. Tikintieji klausydami ir skaitydami ganytojo laiškus jautė, kad „vyskupas Paltarokas priklauso prie tų vadų, kurie vienoje rankoje neša kryžių, o antroje Kristaus atneštą savo mokiniams kardą“ ( prof. Stasys Šalkauskis). Be ganytojiškų laiškų vyskupas Kazimieras išleido daugybę kitų didesnės ar mažesnės apimties knygelių. 60 metų sukakties proga prof. Stasys Šalkauskis rašė: „Vyskupo Paltaroko neįveikiamumo paslaptis glūdi gal labiausiai jo pasiryžime nukentėti už savo ginamus idealus. Jis yra įsitikinęs ne tik savo bylos teisingumu, bet ir tuo, kad nukentėti už teisybę yra geriausias jai patarnavimas“ Todėl jis drąsiai imasi atsakomybės už savo veiksmus ir poelgius ir buvo pasiryžęs prisiimti visas jų pasekmes. Iš visų vyskupo nuveiktų darbų išskirčiau vyskupo K. Paltaroko katekizmą - katalikų tikybos pradžiamokslį. Išleistas nacių okupacijos metais, sovietmečiu jis buvo nuolat kopijuojamas ir perspausdinamas. Šis katekizmas buvo kelių kartų lietuvių tikėjimo mokykla. Tik vyskupo K. Paltaroko dėka sovietmečiu tūkstančiai jaunimo paruošti sakramentams. Vyskupo dėka, anot dabartinio Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko, „supratome, jog norint turėti viską, reikia viską atiduoti.“ Vardan Dievo ir artimo meilės.

Vienintelis vyskupas Lietuvoje

Herojiškumo pavyzdžiu vyskupas tapo nuo 1947 iki 1955 metų metų Lietuvoje likęs vieninteliu dvasiniu tautos vadu. Paskutinis buvo areštuotas arkivyskupas Mečislovas Reinys, iš sakyklos paskelbęs, jog jis nepasirašęs valdžios jo vardu platinamo partizanams atsišaukimo grįžti iš miškų, užtikrinant jiems atleidimą, laisvę ir saugumą. Kiti trys dar buvusieji Lietuvoje vyskupai Teofilis Matulionis, Vincentas Borisevičius ir Pranciškus Ramanauskas buvo areštuoti ir išvežti į tremtį.

1949 m. vyskupas buvo išrinktas Vilniaus arkivyskupijos kapituliniu vikaru. Apsigyveno Vilniuje ir iš čia valdė abi vyskupijas: savąją kaip jos ordinaras, o Vilniaus kaip apaštališkasis administratorius. Iki paskutinės gyvenimo dienos energingai ir išmintingai tvarkė abiejų vyskupijų reikalus. Kodėl liko nenušalintas nuo savo vyskupijos valdymo, o galėjo valdyti kartu ir antrąją, Lietuvos sostinės Vilniaus vyskupiją, kodėl iki 1955 metų rugsėjo 11 d. galėjo išlikti Lietuvoje tik jis vienas iš visų buvusių vyskupų, sulaukti senatvės ir mirti sava mirtimi?

Matyt niekas negali atsakyti į šį klausimą. Gal tai išliks ir kaip Dievo Apvaizdos paslaptis. Pats vyskupas Kazimieras Paltarokas niekada nebuvo susvyravęs tikėjimo ir tiesos kelyje. 1958 m. sausio 3 d. vyskupas mirė Vilniuje, sausio 7 d. iškilmingai palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kriptoje. Pašauktas

Dievo tarnystei jis tapo Didžiu kunigu visai tautai sunkiausiais jos gyvenimo metais.

Parengė: Juozas Brazauskas, Kazimiero Paltaroko gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas

Paieška svetainėje

Svetainės senesnė versija

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Gimnazija mini Lietuvos 100-metį

100-mečio renginiai mieste

Erasmus+ projektas

Facebook

Fotogalerija. Birželis 2018

Foto. PAŽINTINĖ KELIONĖ Į BAVARIJĄ (PIETŲ VOKIETIJA)

Foto. Biblinėje stovykloje „Dovydas – karalius pagal Dievo širdį“

Foto. Prasiblaškyti – į Karpatus!

Foto. Dešimtasis žygis dviračiais per Kuršių neriją

Foto. Nuotykiai stovykloje „Piligrimystė gamtoje su šv. Pranciškumi“

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas