8.jpg

DŽIAUGIAMĖS 2017-2018 M.M. ABITURIENTŲ PASIEKIMAIS IR SVEIKINAME GIMNAZISTUS, IŠLAIKIUSIUS VBE AUKŠČIAUSIAIS ĮVERTINIMAIS

VBE AUKŠČIAUSI ĮVERTINIMAI - ŠIMTUKAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS:
Austėja Lieponytė
Simonas Sušinskas
UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ):
Augustė Balčiūnaitė
Karolis Gineitis
Deividas Kairys
Augustė Kručaitė
Gabija Kuzmaitė
Raminta Prunskaitė
Dovydas Puluikis
Jonas Ritchi
Julija Zaksaitė
BIOLOGIJOS:

Austėja Lieponytė
Karolis Ličkūnas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ:
Jokūbas Butkus
Dovydas Puluikis
ISTORIJOS:

Benediktas Petrauskas
CHEMIJOS:

Austėja Lieponytė


ĮVERTINIMAI NUO 99 IKI 90
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS:
Akvilė Drabužinskytė (97), Radvilė Zaukevičiūtė, Adelė Jankevičiūtė, Mantas Kriukas, Augustė Kručaitė, Danielius Kuoja
MATEMATIKOS:
Jokūbas Butkus (96), Austėja Lieponytė (96), Deividas Kairys, Mantas Katliorius 
UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ):
Martynas Gasparaitis (99), Jokūbas Butkus (98), Gediminas Gutauskas (98), Karolis Ličkūnas (98), Emilija Dirsytė (97), Austėja Lieponytė (97), Tomas Steponius (96), Ieva Sabaliauskaitė (95), Augustas Venslovas (95), Meda Griciūnaitė, Mantas Katliorius, Benediktas Petrauskas, Ugnė Kulbytė, Mantas Požela, Egidijus Žukas,  Akvilė Drabužinskytė, Edgaras Kiela, Samanta Lenčickaitė, Daugirdas Šulskis, Matas Štuopinis, Laurynas Urbanas
BIOLOGIJOS:
Simonas Sušinskas (95), Adelė Jankevičiūtė, Akvilė Drabužinskytė, Augustė Kručaitė
FIZIKOS:
Karolis Gineitis (97)
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ:
Augustė Balčiūnaitė (98), Mantas Požela (98), Jonas Ritchi, Augustas Venclovas, Rokas Kišonas
ISTORIJOS:
Gediminas Gutauskas (96)
CHEMIJOS:
Karolis Gineitis (96), Karolis Ličkūnas, Mantas Kriukas

 

Svarbi informacija

  • » 2018 m. sausio 1 d. Kazimiero Paltaroko gimnazija tapo nevalstybine (privačia) ugdymo įstaiga, kurios steigėjas – Panevėžio vyskupijos kurija.
  • » Gimnazija teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą (1-8, I-IV gimn. kl.) Mokymas grindžiamas krikščioniškomis vertybėmis, religinis auklėjimas – svarbi pedagoginio proceso dalis.
  • » Naujas gimnazijos statusas atveria platesnes ugdymo galimybes, leidžia sukurti geresnes mokymosi sąlygas: sukomplektuoti mažesnes klases, įkurti integralios dienos grupę pradinukams, užsienio kalbos mokymą pradėti nuo pirmos klasės, ugdyti bendruomeniškumą, pagarbą ir toleranciją, užtikrinti mokinių saugumą, suburti katalikiškas šeimas.
  • » Mokestis už mokymąsi gimnazijoje – 8 eurai per mėnesį- įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d.
  • » Surinkti pinigai bus naudojami mokinių skatinimui, kultūrinės ir pažintinės veiklos organizavimui, naujų mokymo erdvių kūrimui, mokymo priemonėms ir įrangai įsigyti.

 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ

Dėl mokinių priėmimo į 5 klases ir į 2-4, 6-8, ir I-III gimnazijos klases žiūrėti skyriuje Priėmimo tvarka

Dėl UNIFORMŲ 

Rugpjūčio 22 d. (trečiadienį) 9.00 - 13.00 val. firmos „Majoris ir partneriai" atstovai atveš pagamintas uniformas. Atsiimant reikės sumokėti likusią pinigų dalį.

Atsiėmimo tvarka:
  • 9.00 -   9.30  -  1a klasė( būsimieji pirmokai)
  • 9.30  -  10.00 - 1b klasė (būsimieji pirmokai)
  • 10.00  - 10.30  - 1c klasė (būsimieji pirmokai)
  • 10.30-   13.00  visų  klasių mokiniai

 

Dėmėsio! Šiltuoju metų laiku vietoj megztinio ar švarko mokiniai gali dėvėti dviejų spalvų polo marškinėlius: baltą ir bordo, ilgomis ir trumpomis rankovėmis. Polo marškinėlių galima nusipirkti UAB „Manovita“ parduotuvėje Klaipėdos g. 36, Panevėžyje, tel. (8 45) 463596, mob. Tel. 8 648 39991. Darbo laikas: Pirmadienis – penktadienis 10:00 – 18:00 val.

KVIEČIA „UNIFORMŲ TURGELIS"

Kviečiame tėvelius į „Uniformų turgelį", norinčius parduoti arba dovanoti dėvėtas mokyklines uniformas. Jas reikia atnešti į gimnaziją nurodant uniformos (sarafano, megztinio, švarko) kainą ir telefono numerį. Uniformos turi būti švarios. Kreiptis į budėtoją (1 aukštas). Dėvėtų uniformų pardavimas, pirkimas, dovanojimas vyks visą vasarą.

 

 

Mokinių savivaldos veiklos nuostatai

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Mokyklos mokinių savivalda – kolegiali mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Mokyklos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei papildomojo ugdymo veiklos klausimais.
1.2. Mokinių savivaldos atstovai – sudėtinė Mokyklos tarybos dalis, lygiomis teisėmis atstovaujanti mokiniams.
1.3.Mokinių savivalda savo veikloje vadovaujasi Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LMP sprendimais, švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstatymais.
1.4. Mokyklos savivaldos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2. Mokinių savivaldos sudarymas ir veiklos principai
2.1. Mokinių savivaldą sudaro: seniūnų taryba ir mokinių parlamentas..
2.2.Seniūnų tarybą sudaro 5-12 klasių seniūnai. Seniūnas gali atsistatydinti, motyvuodamas savo apsisprendimą, bet tik pritarus seniūnų tarybai. Tarybos kadencija yra vieneri metai.
2.3. Mokinių parlamentą renka 5-8, I-IV gimn. klasių atstovai (rinkikai) ataskaitinės – rinkiminės konferencijos metu slaptu balsavimu iš 7- 8 ir I-II gimn. klasių mokinių pasiūlytų arba pačių išsikėlusių kandidatų dvejiems metams. Kandidatai į mokinių parlamentą rinkimų organizavimo komisijai pristato motyvacinį laišką ir  mažiausiai dviejų mokytojų rekomendacijas (viena rekomendacija klasės auklėtojo/os). Mokinių parlamentą sudaro 11 narių. Prezidentas renkamas iš mokinių parlamento narių parlamento susirinkime slaptu balsavimu. Kiti nariai, tai: viceprezidentas, sekretorius, iždininkas, veiklos kuratoriai. Prezidentas turi teisę atsistatydinti, pateikęs parlamentui motyvuotą prašymą. Tuo atveju jo pareigas atlieka viceprezidentas. Nariui atsistatydinus arba baigus mokyklą, jį pakeičia mokinys, rinkimų metu surinkęs daugiausiai balsų iš nepatekusiųjų į mokinių parlamentą.

2.4. Mokinių parlamentas renkasi kartą per savaitę. Parlamento narys be pateisinamos priežasties praleidęs 3 susirinkimus yra šalinamas iš parlamento.

3. Mokinių savivaldos funkcijos
3.1.Seniūnų taryba:
3.1.1. Renka atstovus į Mokyklos tarybą iš 8- tų I-IV gimn. klasių mokinių atviru balsavimu.
3.1.2. Gina mokinių teises.
3.1.3. Tvirtina mokinių parlamento sprendimus.
3.1.4. Svarsto mokyklos veiklos programą, ugdymo plano projektą, mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
3.1.5. Informuoja klasių mokinius apie priimtus sprendimus ar nutarimus.
3.1.6. Ieško problemų sprendimo būdų.
3.1.7. Susiklosčius aplinkybėms, inicijuoja priešlaikinius prezidento rinkimus.
3.2. Mokinių parlamentas:
3.2.1. Dalyvauja Mokyklos tarybos, seniūnų tarybos posėdžiuose.
3.2.2. Tikrina mokinių savivaldos išlaidas.
3.2.3. Inicijuoja popamokinę veiklą.
3.2.4. Vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevencinę veiklą.
3.2.5. Teikia pasiūlymus ir projektus seniūnų tarybai dėl mokinių poreikių tenkinimo.
3.3. Prezidentas:
3.3.1. Organizuoja mokinių parlamento ir seniūnų tarybos posėdžius.
3.3.2. Kartu su parlamentu atstovauja mokinių interesams.
3.3.3. Teikia pasiūlymus mokinių parlamentui.
3.3.4. Reguliariai susitinka su mokyklos administracija ir aptaria mokinių problemas.
3.3.5. Informuoja seniūnus apie mokinių parlamento nutarimus ir sprendimus.

4. Teisės
4. Seniūnų tarybos ir mokinių parlamento nariai turi teisę:
4.1. Gauti iš mokyklos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui.
4.2. Prašyti, kad Mokyklos tarybos ar administracijos priimti sprendimai būtų dar kartą svarstomi.
4.3. Inicijuoti klausimų svarstymą savivaldos posėdžiuose.
4.4. Susipažinti su visa savivaldos medžiaga.
4.5. Pasitraukti iš veiklos savo noru, apie tai pareiškiant raštu ir pritarus seniūnų tarybai.
5. Seniūnų tarybos ir mokinių parlamento darbo organizavimas:
5.1. Darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo, kolegialumo ir procedūrų skaidrumo principais.
5.2. Posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.
5.3. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 jos narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Slaptas balsavimas vykdomas, jei to pageidauja bent 2 posėdžio dalyviai. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys.
5.4. Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį tvirtinamas darbo planas kalendoriniams metams.
5.5. Posėdžiai, kuriuose svarstomi reikšmingi klausimai, protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

Paieška svetainėje

Svetainės senesnė versija

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Gimnazija mini Lietuvos 100-metį

100-mečio renginiai mieste

Erasmus+ projektas

Facebook

Fotogalerija. Birželis 2018

Foto. PAŽINTINĖ KELIONĖ Į BAVARIJĄ (PIETŲ VOKIETIJA)

Foto. Biblinėje stovykloje „Dovydas – karalius pagal Dievo širdį“

Foto. Prasiblaškyti – į Karpatus!

Foto. Dešimtasis žygis dviračiais per Kuršių neriją

Foto. Nuotykiai stovykloje „Piligrimystė gamtoje su šv. Pranciškumi“

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas