Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Rekolekcijose - seminare „Štai aš, siųsk mane!“

   

Prieš pat mokslo metų pradžią gimnazijos mokytojai leidosi į ypatingą - piligriminę- kelionę „Štai aš, siųsk mane" (Iz. 6,8) Vadaktėlių bažnyčioje; menančioje šviesuolį TumąVaižgantą, buvome palaiminti žygiui, palinkėta pajusti save, kitą, bendrystės dvasią. Kelionė į Krekenavą neprailgo, nes direktorės pavaduotojas sielovadai A.Meškauskas telkė visus atviram pokalbiui su kolegomis apie subtilius dvasios dalykus, tylai, kad išgirstume save ir Aukščiausiąjį. Šv. Mišios Krekenavos bazilikoje, kurias aukojo kunigas G.Jankūnas, pakylėjo sielą ir sustiprino: juk visi esame siųstieji dalinti meilę ir gėrį, prisiliesti prie trapios, ieškančios mokinio sielos. Piligriminė kelionė vaisinga pasiryžimu skleisti bendrystės dvasią ir dalintis meile.

 
Mokytoja Zita Kontrimienė

Devintinių šventėje

Birželio 7 d. – sekmadienis, Tėvo diena. Taip pat ir viena didžiausių tikėjimo švenčių. Pagal liturginį katalikų kalendorių birželio 7 d. šventėme Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Liaudiškai dar žinoma šventė kaip Devintinės. Bažnyčios tradicija tą dieną, skelbiant Dievo Eucharistijoje buvimą numato procesiją su keturiomis stacijomis (stotelėmis), kuri išeina iš bažnyčios ir šventoriaus ribų. Tai katalikų tikėjimo pats stipriausias liudijimas visuomenei. Jėzus yra prisikėlęs ir gyvas.

Tądien buvo rengiama Panevėžio mieste eucharistinė procesija nuo Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios iki Kristaus Karaliaus Katedros.  J. E. vysk. Lionginas Virbalas ir vysk. Jonas Kauneckas, ir kiti mieste dirbantys kunigai šventė Eucharistiją (šv. Mišias). Į bendruomeninį šventimą  įsijungė katalikiški darželiai,  mokyklos, organizacijos, ir visi kiti tikintieji. Jų gausą liudijo po bažnyčią išsidėsčiusių vėliavų gausa. Vysk. K. Paltaroko  gimnazijos bendruomenės  neišgąsdino net kaitri saulė: mokytojai, mokiniai ir  jų tėvai dalyvavo iškilmingoje procesijoje.

Pagal katalikų tradicijas šios šventės išreiškia tikėjimo turinį.  Tačiau yra vienas bet... Šiandien kiekvienam iš mūsų reikalingas nuolatinis atsivertimas, atsigręžti į save ir paklausti: kodėl aš einu procesijoje?         

Atsakymą mes visada rasime, tik jo ieškokime...

Direktoriaus pavaduotojas sielovadai Andrius Meškauskas, nuotraukos Stasio Skrebio

Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena Vilniuje

Birželio 1-2 dienomis trečių gimnazijos klasių moksleiviams vyko krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena – piligrimystė „Gailestingumo keliu“ Vilniuje.

Tikybos mokytoja Vitalija Fedaravičiūtė 

Mąstymas žvelgiant į „Velykų kryžių"

Ar galima kalbėti apie Kristaus mirtį neatveriant kelio į Prisikėlimą? Kaip prabilti apie Prisikėlimą neišbraukiant perėjimo per mirtį? Tai krikščionybės slėpinys, į kurį mus iškarto panardina „Velykų kryžius".

Gimnazijoje buvo organizuotas užsiėmimas „Kryžiaus darymas dekupažo technika", kurį pravedė tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė.

 

Gavėnios susikaupimo popietė

Pradedant gavėnios susikaupimo laiką Kazimiero Paltaroko gimnazijos tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytojoms pravedė įdomią gavėnios susikaupimo popietę ir prasmingą kryžiaus apmąstymo  kelionę,  papasakojo apie ikonų meną, kryžiaus paslaptis, mokė kaip pasipuošti medinį kryželį.  Susikaupimą užbaigėme meditacija apie kryžių vedantį į Velykų prisikėlimo paslaptį.

Šv. Bernadetos pirmininkė Edita Mikalajūnaitė

Socialinė veikla 2013-2014 m.m.

Socialinės veiklos akimirkos

 

Baltriškės. IIa gimn. klasės krikščioniškųjų vertybių ugdymo dienos

Gegužės 1 – 2 dienomis IIa gimn. klasės mokiniai dalyvavo krikščioniškųjų vertybių ugdymo programoje Tiberiados brolių bendruomenėje Baltriškėse (Zarasų raj.). Programai, atskleidžiančiai ir ugdančiai bendruomeniškumo savybes, vadovavo mūsų gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytojas Andrius Meškauskas. Dalyvavome įvairiose veiklose: pamąstymuose su vienuoliu Pranciškumi, valandoje su vienuoliu, kunigu Eugenijumi, liturginėse valandose koplyčioje, abi dienas su vietos bendruomene šventėme šv. Mišias. Nuoširdžiai dėkojame A. Meškauskui ir III gimn. klasių pagalbininkėms Gabrielei, Brigitai, Indrei už kūrybines veiklas — užduotis, kurias įveikti, pasirodė, ne taip paprasta. Sutelkta bendruomenė, kuri yra, visų jos narių pastangų ir susiklausymo rezultatas. O fizinių jėgų reikalavusio darbo taipogi netrūko: vienuolyne dar daug malkų nesukrauta, daržovių lysvėse šurmuliuoja pavasaris, vyksta atstatomosios statybos. Jaunos rankos aplinkui labai reikalingos.

Dienos neprailgo. Sėjome: iš delno į delną, iš širdies į širdį — tikimės, sudygs...

Zita Pilkauskienė, klasės auklėtoja

Tikėjimo metų užbaigimo šventė „Viešpatie, rodyk man savo kelią...“ (Ps 27,11)

2013m. lapkričio 23-24d. mūsų gimnazijoje vyko Tikėjimo metų užbaigimo šventė „Viešpatie, rodyk man savo kelią...“ (Ps 27,11), kurią organizavo gimnazijos Šv. Bernadetos kuopos ateitininkai ir jų globėja Dalia Tabokienė.. Šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis Kristaus Karaliaus Katedroje. Po šventųjų Mišių Panevėžio miesto mokyklų ateitininkai rinkosi į Kazimiero Paltaroko gimnaziją registracijai. Užsiregistravo net 7 kuopos: Šv. Kotrynos, Šv. Kazimiero, Dievo tarno  kunigo Alfonso Lipniūno, A. J Čingų, Kunigo Alfonso Lipniūno, J. Tilvyčio - Žalvarnio ir mūsų gimnazijos Šv. Bernadetos kuopa. Visas kuopas, susirinkusias į aktų salę, pasveikino Panevėžio krašto ateitininkų dvasios vadas kunigas Gediminas Jankūnas. Po kunigo sveikinimo mūsų gimnazijos teatro grupė parodė spektaklį „Minučių elgeta“, kuriame vaidino ir penkios mūsų kuopos ateitininkės. Vėliau vyko nuotaikingi visų Panevėžio ateitininkų kuopų prisistatymai. Kol kuopos prisistatinėjo mūsų gimnazijos kapelionas ir ateitininkų kuopos dvasios vadas kunigas Mindaugas Kučinskas suspėjo grįžti iš Vilniaus ir perskaitė visiems ateitininkams įdomią paskaitą apie tikėjimą. Vakare žaidėme žaidimus, dirbome grupelėse, dalyvavome viktorinoje, šokome diskotekoje, o prieš miegą žiūrėjome įdomų filmą.Taigi, visi gerai pailsėję ir pakilios nuotaikos sekmadienio rytą vėl susitikome aktų salėje, kur repetavome giesmes. Po repeticijos keliavome į Kristaus Karaliaus katedrą švęsti Šv. Mišių. Mišioms pasibaigus 11 ateitininkų davė ateitininko įžodį, jų tarpe buvo ir mūsų gimnazijos Šv. Bernadetos kuopos narė Ignė Šimuliūnaitė. Sugrįžę į gimnaziją sveikinome įžodininkus ir atsisveikinę su savo naujaisiais draugais baigėme šventę.

Šv. Bernadetos kuopos narė Edita Mikalajūnaitė 

Krikščioniškų vertybių ugdymo diena. 7c klasė Anykščiuose

7c klasė dalyvavo Krikščioniškų vertybių ugdymo dienoje Anykščiuose.

Auklėtojas Stasys Skrebys

Krikščioniškųjų vertybių programa Vilniuje

Spalio 22 d. IIIa gimn. klasės mokiniai dalyvavo krikščioniškųjų vertybių programoje Vilniuje. Gimnazistai aplankė Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią. Apie Šv. Teresės bažnyčios architektūrą ir istoriją mums  papasakojo rez. Marek Bogdanovič. Apsilankėme Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyne, kur išgirdome pasakojimą apie Šv. Faustiną ir Vilniuje nutapytą Dieviško Gailestingumo paveikslą. Dalyvaudami ekskursijoje po Vilniaus Arkikatedros požemius plačiau sužinojome apie Lietuvos didikus.

Tikimės, patirtais įspūdžiais, naujomis įžvalgomis pasidalinti su gimnazijos bendruomene.

Parengė Gabrielė Grybaitė ir Viktorija Šukytė

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional