Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos tarybos nuostatai 2023-12-14 09:03:56 101.52 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos įstatai 2024-04-29 13:52:26 4.52 MB
Tvarkų aprašai
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais 2024-01-17 20:03:15 330.5 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokesčio už mokslą gimnazijoje mokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-17 19:56:27 1.22 MB
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas 2023-10-25 16:49:55 413.53 KB
Vaiko gerovės komisijos funkcijos 2024-04-29 13:52:16 122.75 KB
Taisyklės
Mokinių vidaus taisyklių pakeitimas 2023-10-25 16:49:56 241.4 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimas: mokinių elgesio taisyklės, mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka, naudojimosi spintelėmis tvarka 2023-10-25 16:49:57 219.8 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2023-2024 2023-10-25 16:50:01 178.67 KB
Prašymas į pirmą klasę 2023-10-25 16:50:01 34.5 KB
Priėmimo prašymas į 5-tą klasę 2023-10-25 16:50:02 36.5 KB
Priėmimo prašymas į 6-8 ir I-IV klases 2023-10-25 16:50:02 36.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-10-25 16:50:02 23.91 KB
Prašymo forma 2024-01-30 13:06:50 75.83 KB
Dėl atleidimo nuo pamokų 2024-04-29 13:51:59 85.93 KB
Dėl dalyvavimo kelionėje 2024-04-29 13:52:04 79.16 KB
Pareigybių aprašymai
Pareigybės 2024-01-11 08:06:08 186.12 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos sritis ir veiklos rūšys 2024-01-08 16:41:48 93.43 KB
Strateginiai planai
2023-2027 strateginis planas 2024-01-03 11:55:23 5.32 MB
Metiniai veiklos planai
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 471.39 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 521.69 KB
2022 metų veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 402.97 KB
2021 metų veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 341.22 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 20:34:10 280.08 KB
Kiti planavimo dokumentai
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais - papildymas 2024-02-08 12:12:03 251.63 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planavimas 2024-02-08 12:12:03 246.86 KB
Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą 2024-02-08 12:12:03 169.73 KB
Metinės veiklos ataskaitos
2023 m. veiklos ataskaitos santrauka 2024-04-03 15:27:59 6.93 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
UTA reglamentuojantys dokumentai 2024-01-12 16:48:38 96.65 KB
Veiksmų planas 2024-01-12 16:48:58 130.7 KB
Dėl gimnazijos aprūpinimo atnaujintą ugdymo turinį atitinkančiais vadovėliais ir mokymo priemonėmis 2024-01-12 16:49:14 90.72 KB
KODĖL BŪTINA ATNAUJINTI. Tėvams apie kompetencijas 2024-01-12 16:49:26 0.99 MB
KODĖL BŪTINA ATNAUJINTI. Bendrojo ugdymo programų atnaujinimas: vadovas vadovams 2024-01-12 16:49:38 657.91 KB
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS kas tai? 2024-01-12 16:49:48 25.46 MB
Sielovada Atnaujinta Dydis
Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata 2024-04-29 13:51:42 5.39 MB
Krikščioniškų vertybių ugdymo dienų grafikas 2023-2024 2024-04-29 13:51:47 406.36 KB
Mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 Tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų tvarkaraščiai 2024-01-17 20:02:17 282.74 KB
2023-2024 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2024-01-17 20:02:17 128.25 KB
2023-2024 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2024-01-17 20:02:17 101.26 KB
Pamokų, neformalaus ugdymo, konsultacijų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pagrindinio vidurinio ugdymo pamokų tvarkaraštis (5-8, I-IV gimnazijos klasės) 2023-12-30 11:36:21 198.88 KB
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-10-25 16:49:58 202.57 KB
5-8 klasių, I-IV gimnazijos klasių mokinių neformaliojo švietimo būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2023-10-25 16:49:59 387.91 KB
Konsultacinių centrų 5-8 klasių, I-IV gimnazijos klasių mokiniams tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2023-10-25 16:49:59 247.18 KB
Pradinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-10-25 16:50:00 431.23 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos klasių auklėtojai 2023-2024 m. m. 2023-10-25 16:50:00 77.25 KB
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
UGDYMO PLANAS pagrindinis, vidurinis ugdymas 2023-2025 2024-02-02 18:07:51 942.23 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2023–2024, 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano santrauka 2024-02-02 18:07:51 111.15 KB
PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (priedas) 2024-02-02 18:07:51 568.19 KB
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros žodžiu vertinimo instrukcija (priedas) 2024-02-02 18:07:57 380.87 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino šalies olimpiadų grafiką 2024-02-02 18:07:51 220.74 KB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-02 18:07:51 204.58 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
2024 metų brandos egzaminų centrai 2024-03-12 08:04:47 199.71 KB
Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (taikoma 2024 m. III gimnazijos klasių mokiniams) 2024-03-12 08:04:47 337.96 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasių mokiniams) 2024-03-12 08:04:47 331.38 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas (2024 m. sausio 3 d. Nr. V-6) (taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasių mokiniams) 2024-03-12 08:04:47 124.67 KB
Matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas 2024-03-12 08:04:47 1.37 MB
Kalbų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas 2024-03-12 08:04:47 399.14 KB
Visuomeninio ugdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas 2024-03-12 08:04:47 256.1 KB
Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai 2024-03-12 08:04:47 0.97 MB
Brandos darbo vykdymo ir organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 08:04:47 352.65 KB
Brandos darbo programa 2024-03-12 08:04:47 135.67 KB
Brandos darbo programos priedas 2024-03-12 08:04:47 249.27 KB
Brandos darbo atlikimo planas 2024-03-12 08:04:47 269.1 KB
Atmintinė III kl gimnazistams 2024-03-12 08:04:47 240.83 KB
Atmintinė abiturientams 2024 2024-03-12 08:04:47 2.82 MB
Ką reikia žinoti apie tarpinius patikrinimus? I D.U.K. 2024-03-12 08:04:47 1.52 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų aprašymai 2023-2024 m.m. 129.29 KB
Mokinių savivalda Atnaujinta Dydis
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokinių savivaldos veiklos nuostatai 2023-10-25 16:50:06 263.75 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos darbo tvarkos taisyklės. Mokinių teisės ir pareigos 2023-10-25 16:50:06 127.21 KB
Mokinių parlamento veiklos ataskaita 2023-10-25 16:50:07 2.87 MB
Mokesčio už mokslą dokumentai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokesčio už mokslą gimnazijoje mokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-17 19:56:27 1.22 MB
Prašymas dėl atleidimo nuo įnašo už mokslą 2023-10-25 16:49:53 430.25 KB
Prašymas dėl įnašo už mokslą sumažinimo 2023-10-25 16:49:54 427.48 KB
Prašymas dėl permokėto mokesčio už mokslą užskaitymo 2023-10-25 16:49:54 111.28 KB
Prašymas dėl mokesčio už mokslą grąžinimo 2023-10-25 16:49:55 113.41 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Laisvai pasirenkami patiekalai 2023-10-25 16:50:19 3.12 MB
Valgiaraštis 11 ir vyresnio amžiaus vaikų grupei 2023-10-25 16:50:20 2.65 MB
Valgiaraštis 6 - 10 metų amžiaus vaikų grupei. 2023-10-25 16:50:21 2.66 MB
Maitinimo ir maisto produktų tiekimo paslaugos 2023-10-25 16:50:21 79.36 KB
https://www.paltarokogimnazija.lt/PDF/ministro-apraso-pakeitimas.pdf 2023-10-25 16:50:21 132.82 KB
Mokinių nemokamo maitinimo aprašas 2023-10-25 16:50:22 421.08 KB
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Pokalbio su mokinio tėvais aktas  2023-10-25 12:48:05 13.28 KB
Tarnybinis pranešimas  2023-10-25 12:48:06 28.5 KB
Paaiškinimas trumpas  2023-10-25 12:48:06 13.15 KB
Paaiškinimas  2023-10-25 12:48:07 13.49 KB
Mokinio drausmės pažeidimo aktas  2023-10-25 12:48:07 14.8 KB
Išvykos
Dėl ekskursijų organizavimo 2024-04-29 13:51:17 84.99 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo kelionėje 2024-04-29 13:51:26 79.16 KB
Mokinių uniformų dokumentai Atnaujinta Dydis
Dydžių lentelė 2023-10-25 16:50:17 305.9 KB
Dėl apmokėjimo ir pristatymo 2023-10-25 16:50:17 168.3 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-10-25 16:50:04 883.41 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-25 16:50:05 874.31 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-25 16:50:05 847.52 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2024 2024-01-15 13:38:49 642.29 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2024-01-15 13:38:49 281.96 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2024-01-15 13:38:49 134.37 KB